چکسلواکی

چکسلواکی
این ویژگی بدین معناست که محصول مورد نظر در کشور چکسلواکی ساخته شده است