چین

چین
این ویژگی بدین معناست که محصول مورد نظر در کشور چین ساخته شده است