فلزی

این ویژگی بدین معناست که محصول مور نظر میتواند از فلزهای آهن یا آلمینیوم یا مس و … باشد