شیشه ای

این ویژگی بدین معناست که محصول مور نظر میتواند از هر نوع شیشه یا کریستالی باشد