چوبی

چوبی
این ویژگی بدین معناست که محصول مور نظر میتواند از چوب باشد