دوختنی

دوختنی
منظور از این ویژگی این است که این محصول را میتوان دوخت یعنی دارای سوراخ است