غیردوختنی

غیردوختنی
منظور از این ویژگی این است که این محصول را نمیتوان دوخت یعنی دارای سوراخ نیست