عددی

عددی
این ویژگی بدین معناست که محصول مورد نظر بصورت عددی بفروش میرسد