متری

متری
این ویژگی بدین معناست که محصول مورد نظر بصورت متری بفروش میرسد