بسته ای

بسته ای
این ویژگی بدین معناست که محصول مورد نظر بصورت بسته ای بفروش میرسد