طاقه

طاقه ای
این ویژگی بدین معناست که محصول مورد نظر بصورت طاقه ای بفروش میرسد