پلاستکی

پلاستیکی
این ویژگی بدین معناست که محصول مور نظر میتواند از هر نوع پلاستیک باشد